سوالات متداول

ما اینجاییم تا به سوالات شما پاسخ دهیم

لیست سوالات متداول :

مبلغ بيمه تکميلی به ازای هر نفر بيمه شده مبلغ 24 هزار تومن از تاريخ اول شهريور سال 95 لغايت آخر مرداد سال 96 بر اساس تعرفه قرارداد فی مابين تعيين گرديده است

تکمیل فرم عصا وعینک وسمعک درسایت صندوق بازنشستگی کشوری و تحویل فرم چاپ شده به انضمام مدارک لازم حسب مورد : فاکتور معتبر، نسخه پزشک متخصص وفرم ادیومتری وشنوایی سنجی برای سمعک از طریق پست یا مراجعه مستقیم به مدیریتهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری . پس از بررسی مدارک ، هزینه ها تا سقف مقرر به حساب حقوق بازنشستگی بازنشستگان واریز می شود

انتخاب بیمه گر هر ساله طبق قوانین موضوعه ازطریق برگزاری مناقصه عمومی صورت می گیرد وشرکت آتیه سازان حافظ به عنوان بیمه گر درچارچوب مقررات فوق تعیین شده است.

سهام عدالت ، بن ارزاق، پاداش پایان خدمت ونظایرآن ازطریق دستگاه متبوعی که بازنشستگان قبل از بازنشستگی درآنجا اشتغال داشتند انجام می شود وانجام موارد مذکورجزو وظایف صندوق بازنشستگی کشوری نیست.

کلیه بازنشستگان ووظیفه بگیران صندوق بازنشستگی درسراسرکشورمی توانندبا مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری و ورود به سامانه تورهای زیارتی وسیاحتی بازنشستگان و ثبت نام در(طرح خاتم) و پرداخت الکترونیکی هزینه سفر به اتفاق یک نفرهمراه شامل همسریا فرزند یا پدر یا مادریا خواهریا برادر به سفرهای زیارتی ، سیاحتی (داخل کشور) اعزام وازکمک هزینه سفربهره مند گردند.

بازنشستگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت صندوق بازنشستگی کشوری منوی تورهای زیارتی سیاحتی مراجعه نمایند ویا با شرکت های مجری تور شامل شرکت پرشین گلف به شماره تلفن 021-88984255-8 و یا شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی به شماره تلفن 82479 به شماره تماس حاصل نمایند

ثبت نام دریافت وام ضروری صندوق بازنشستگی کشوری هرساله با توجه به شرایط اعلام شده (میزان حقوق و...) درسایت صندوق بازنشستگی کشوری صورت می گیرد که بین واجدین شرایط قرعه کشی انجام ومبلغ وام بدون نیاز به ضامن درحساب بانکی برندگان واریزشده ومراتب ازطریق پیامک به اطلاع ذینفعان می رسد.

وزارت آموزش وپرورش ازتاریخ 1/1/1388 تاکنون قرارداد بیمه عمر وحادثه کارکنان شاغل وبازنشسته خود را با شرکتهای بیمه ای دیگر منعقد نموده است لذا پیگیری موضوع عدم کسرحق بیمه عمروحادثه ازحقوق فرهنگیان بازنشسته ازطریق وزارتخانه مذکور قابل پیگیری می باشد.

به منظور تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی ، بازنشستگان باید با داشتن دفترچه بیمه ووظیفه بگیران با همراه داشتن دفترچه بیمه، شناسنامه وفیش حقوقی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

طبق بند11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشورصندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی واولاد برای بازنشستگان اقدام نماید اما تاخیردر پرداخت مذکور ، ناشی ازعدم ارسال به موقع لیست اسامی و مشخصات واجدین شرایط دریافت این اقلام توسط ذیحسابی دستگاههای اجرایی به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

اینگونه کمک های غیرنقدی وحتی کمک هزینه ازدواج فرزندان درصورت امکان ازبودجه جاری دستگاههای اجرایی تامین اعتباروپرداخت می گردد.

به استناد مصوبه مورخ 6/9/1387 هیئت محترم وزیران که طی نامه شماره 384/169303 مورخ 20/9/1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را از منابع داخلی خود پرداخت نمایند.

به دو صورت انجام می شود حضور در نمایندگی های صندوق وتکمیل نمودن فرم مخصوص و احراز هویت در سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری .

خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی انجام گردیده و به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی در صورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی از سایر وراث (موضوع قانون مدنی )نداده است.

پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 در شهریور ماه سال 1389 پرداخت گردیده و هر ورثه ای که در مرحله پرداخت پاداش جزء وظیفه بگیران بوده باشد پاداش وی نیز تاکنون پرداخت شده است در غیر این صورت برای اطلاع می توانند به نمایندگی این صندوق در استان ذیربط مراجعه و پیگیری نمایند.

با عنایت به اینکه حق برخورداری از ما به التفاوت پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان قبل از سال 1379 در اجرای تصویب نامه شماره 43737/97542 ه مورخ 9/10/1388 هیات وزیران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 ایجاد گردید و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کمیسیون فنی و حقوقی و پاسخ واصله از امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اساسا بازنشستگان و موظفینی که بعد از مصوبه یاد شده (بعد از تاریخ 9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش یاد شده خواهند بود و پاداش آنان نیز صرفا در حق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری ایشان (اعم از اینکه وظیفه بگیر بوده یا نبوده اند) قابل پرداخت می باشد.

الف- گروه شغلی (گروههای 20 گانه ای که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدم در زمان اشتغال کسب کرده است.) ب- مشاغل سرپرستی ج- اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده د- سنوات خدمت مازاد بر 30 سال تا سقف 10 سال (5/2% بر مبنای امتیاز تخصصی بند الف و مجموعا کسانی هم که کمتر از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال (5/2% از امتیاز – (25 % تخصیصی بند الف تا سقف 15 سال کاسته خواهد شد.مشروط بر اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد

بلی

مشاغلی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تحت این عنوان شناخته شدند و از مزایای آن در زمان اشتغال بهره مند بوده اند.به طوری که این افراد در تبصره یک ماده 109 قانون به 5 دسته تقسیم شده اند: الف) مشاغل سرپرستی و همتراز 5% ب) معاونین مدیر کل و همترازان آنان 10% ج) مدیران کل و همتراز آنان 15% د) مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی 20% ه)مقامات(25%) – این افراد کسانی هستند که در قانون نظام هماهنگ پرداخت عناوین آنان ذکر شده است

درصدهای مزبور برای هر یک از افراد که در طول دوران خدمت حداقل 2 سال دارای هر یک از مشاغل مورد تصدی فوق الذکر باشند به نسبتی که در این مدت ( 2 سال) مشاغل مدیریتی داشته اند به طور جداگانه و بر اساس امتیاز گروه شغلی شان محاسبه خواهد شد.بدیهی است کسانی که کمتر از 2 سال تصدی مشاغل مورد اشاره را به عهده داشته اند از امتیاز مورد نظر بهره مند خواهند شد.

خیر،تمام محاسبات به صورت اقلام گوناگون به صورت جز به جز بوده و النهایه مجموع محاسبات مذکور حقوق بازنشستگی تلقی خواهد شد.

مستند به ماده 109 قانون حداقل امتیاز در گروههای 1 و 2 به طور مشترک (4000) و امتیاز حداکثر در گروه 20 (13000) می باشد.

فاصله امتیاز طبقاتی از گروه 2 به بعد در هر یک از گروهها 500 می باشد.

مطابق ماده 125 ضریب در زمان اجرای قانون 500 می باشد.

مطابق قسمت دوم بند 2 ماده 68 قانون به ازاء هر سال خدمت در مناطق مذکور 125 امتیاز تعلق خواهد گرفت به طوری که بابت یکسال با در نظر گرفتن ضریب 500 در زمان اجرای قانون مبلغ 62500 ریال به مجموع حقوق افزوده می شود.

بلی ، مدت روز و ماه هم قابل محاسبه بوده وموثر است.

از آنجایی که این عزیزان در زمان اشتغال و در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت از بابت وضعیت ایثارگری مقطع تحصیلی بالاتر و گروههای تشویقی مورد نظر اعطاء شده است بالطبع همین گروههای مکتسبه، آنان را از امتیازات شغلی بالاتر که در جدول ماده 109 قانون پیش بینی شده قرار خواهد داد.

اطلاعات مربوط به 2 سال سابقه مدیریتی و سوابق خدمت در مناطق جنگ زده کلیه بازنشستگان توسط دستگاههای اجرایی استخراج و از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی جهت صدور احکام حقوقی به صندوق اعلام می گردد.

خیر امکان دریافت فردی اطلاعات وجود ندارد زیرا اطلاعات باید به تایید دستگاههای اجرایی رسیده و از طریق دستگاه متبوع فرد به صندوق بازنشستگی ارائه شود.

اطلاعات صحیح به همراه مدارک مربوطه باید به دستگاههای اجرایی ارائه و توسط دستگاه اجرایی به مدیریتهای استانی صندوق جهت صدور احکام ارائه شود.

بله ، اما با توجه به بند 11 تصویب نامه شماره 35095/ت 39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران ، چنانچه حقوق بازنشستگی کسانی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته شده اند از حقوق بازنشستگی افراد مشابه مشمول مواد 109 و 110 قانون خدمات کشوری شود، در این صورت حقوق بازنشستگی آنان از ابتدای سال 1387 به همان میزان مشمولین مواد 109 و 110 افزایش داده خواهد شد.

اعتبارات مربوط در قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی اجتماعی کشور پیش بینی شده و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در سال 1390 به مرحله اجرا در می آید.

خیر اینطورنیست وپست مدیریتی منظورشده است.

در خصوص بازنشستگان سال 1388 امتیاز گروه شغلی نظام هماهنگ مقرر در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ بازنشستگی ضرب در ضریب عمومی سال بازنشستگی(ضریب 600ریال) گردیده و افزایش 6 درصدی سال 1389 و 10 درصدی سال 1390به آن اضافه شده است. درخصوص بازنشستگان سال 1389 از تاریخ بازنشستگی اولیه امتیاز گروه شغلی نظام هماهنگ مقرر در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرب در ضریب عمومی سال بازنشستگی (ضریب 636 ریال) گردیده و افزایش 10 درصدی سال 90هم صادر شده است ضمن اینکه ما به التفاوت آن از تیر ماه لغایت شهریور ماه سال جاری به حساب بازنشستگان واریز گردیده است.

بدهی خدمت ارفاقی جانبازانی که در اجرای تبصره 6 الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... مصوب 21/3/1383بازنشسته می شوند و از دو قسمت تشکیل می شود. الف: کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی که بر اساس آخرین حقوق و مزایای برداشت کسور بازنشستگی در زمان اشتغال محاسبه می شود. ب:حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی که بر اساس اولین حقوق بازنشستگی تعیین شده و برای جانباز محاسبه می شود ضمن اینکه پرداخت هر دو مورد بر عهده دستگاه متبوع جانباز می باشد

الف:بازنشستگی عادی برای مشاغل غیر تخصصی با داشتن 30 سال سابقه خدمت و برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر با داشتن 35 سال سابقه خدمت . ب:بازنشستگی پیش از موعد که خانمها با دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول و حداکثر 5 سال ارفاق (به شرط پذیرش بازنشستگی از طرف دستگاه اجرایی مربوط و پرداخت مبلغ کسور بازنشستگی از طرف دستگاه )می توانند بازنشسته شوند. شرایط بازخریدی به دستگاه اجرایی مربوط می شود،صرفا افراد بازخرید شده در صورت تمایل اشتراک با این صندوق با انعقاد قرارداد خویش فرمائی باید حق بیمه با کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را بر مبنای آخرین حقوق زمان اشتغال و ضرایب افزایش حقوق برای باقیمانده سنوات را به صندوق بازنشستگی کشوری تا 30 سال سابقه پرداخت نمایند تا امکان بازنشستگی برایشان فراهم گردد(طبق بخشنامه شماره 101)

بله فرزند اناث بدون شغل و شوهر می تواند حقوق وظیفه هر دو والدین را دریافت نماید.

آخرین حکم ترمیم حقوق سالیانه از طريق منوي (دريافت حکم ترمیم سالیانه) در سايت صندوق بازنشستگی کشوری با وارد کردن شماره دفترکل و شماره ملی بازنشسته اصلي قابل مشاهده ، چاپ و یا ذخیره آن بصورت عکس می باشد . دريافت ساير احکام حقوقی از جمله آخرين حکم صادره، حکم اصلاحی، حکم برقراری و غيره از منوی ( دريافت احکام حقوقی از طريق ارسال به پست الکترونيک ) مقدور می باشد. در این حالت حکم درخواست شده به صندوق الکترونيکي بازنشسته ارسال مي شود .

فيش حقوقي و همچنین صورت ریز فیش حقوقی دو ماه اخیر ، فقط براي بازنشستگاني که بطور مستقيم از سازمان بازنشستگي حقوق دريافت مي نمايند از طريق منوي ( دريافت فيش حقوقي ) و با وارد کردن شماره دفتر کل و شماره ملي و شماره حساب ذينفع قابل مشاهده ، چاپ و یا ذخیره می باشد .

وظيفه بگيران بايد شماره دفتر کل بازنشسته و شماره ملي و شماره حساب خود را وارد نمايند

در حال حاضر امکان مشاهده فيش حقوقي ماه جاري و ماه قبل وجود دارد و ضمنا پيشنهاد مي شود بازنشستگان در هر ماه پس از مشاهده فيش حقوقي آنرا ذخيره نمايند . ( با استفاده از کليد سمت راست ماوس روي فيش حقوقي و انتخاب گزينه Save picture as)

عنوان سایرکسور درفیش حقوقی ماهانه بازنشستگان که اهم آن شامل وام های دریافتی، بدهی به موسسات ویا شرکتهای تعاونی ویا اجرای احکام قضایی بوده ،توسط دستگاههای اجرایی درفیش حقوقی منظورشده است.

شماره دفتر کل شماره ای است که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می یابد و در تمامی احکام صادره از طرف صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان شماره دفتر کل درج گردیده است.

شماره دفتر کل فقط مربوط به مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بوده و خدمات قابل ارائه در سایت نیز که بر مبنای شماره دفتر کل ارائه می شود فقط مربوط به این افراد می باشد لذا بازنشستگان سایر صندوق ها مانند بازنشستگان لشکری یا بازنشستگان تامین اجتماعی جهت دریافت خدمات یا طرح سوال باید به صندوق های خود مراجعه نمایند.

بر اساس قانون، تغییر صندوق پس از بازنشستگی امکان پذیر نمی باشد.

سـوال شـما در بیـن سـوالات موجـود نیست ؟ از طـریق فرم تماس با ما و یا بخـش تماس با ما پاسخ سوال خود را دریافت کنید.